Drive in Pallet Rack

Drive In Pallet Rack

Drive In Pallet Rack
เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่เหมือนๆ กันหรือรายการสินค้าที่ไม่มากนักแต่มีจำนวนต่อรายการมากๆ โดยการจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันอยู่ในช่องเดียวกั